Služby

Geometrické plány

 • vyznačení budovy
 • rozdělení pozemku
 • zpřesnění nebo opravu hranic
 • vymezení věcného břemene

Vytyčování vlastnických hranic

Profesionální vytyčování vlastnických hranic s použitím nejmodernějších technologií měření pomocí GPS v návaznosti na dohledaná historická měření.

Poradenství

 • konzultace ke sporným vlastnickým hranicím
 • posuzování správnosti a přesnosti předchozích měření
 • podklady pro soudní spory
 • řešení duplicitních zápisů vlastnictví
 • podklady pro opravy chyb v katastru nemovitostí

Inženýrská geodézie

 • vytyčování staveb před výkopovými pracemi
 • vodovodní a kanalizační přípojky
 • polohopisné a výškopisné zaměření terénu
 • účelové mapy velkých měřítek
 • geodetická dokumentace skutečného provedení stavby